REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste

Tmi J.Kurikka                                                                                                                                             päivitetty 31.5.2018

Tmi J.Kurikka, Tarrintie 50, 39130 SASI

y‐tunnus 2812011‐9, kotipaikka Hämeenkyrö

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Tmi J. Kurikka (y‐tunnus 2812011‐9; kotipaikka Hämeenkyrö)

Tarrintie 50

39130 SASI

verkkosivut: www.tmi-j-kurikka.cms.webnode.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Kurikka

puhelin: 044 2378518

sähköposti: jkur78.jk@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Tmi J. kurikka asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

asiakas‐ ja sidosryhmäsuhteiden hoito (henkilötietolain 8 § 1 momentin

kohdat 1, 2 ja 5);

 

Kalevalaisen jäsenkorjauksen suorittaminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö Henkilön yksilöintiin käytetään seuraavia tietoja:

Nimi (etu‐ ja sukunimi);

Paperipostin osoite (yrityksen nimi, katu‐ ja postiosoitteet, postinumero,

     postitoimipaikka, tarvittaessa maa, puhelinnumero);

 

Muita rekisterin sisältäviä tietoryhmiä ovat:

Tiedot valikoiduista kohtaamisista (tapaamiset, viestit, palautteet jne.);

Tiedot tilatuista palveluista, tehdyistä sopimuksista ja laskutuksesta;

Tiedot myyntihankkeista ja tehdyistä tarjouksista

Luokittelutiedot esimerkiksi tehtäviin ja vastuualueisiin liittyen.

 

Kansanlääkintäseura ry:n asiakaslomake

Asiakkaan täyttämät tiedot:

Asiakkaan nimi, ikä, lähiosoite, ammatti tai erityisharrastukset,

sairaudet tai loukkaantumiset, lääkitys ja aikaisemmat hoidot, kipupiirros edestä ja takaa,

Omavastuu sopimus.

Rekisterin pitäjän täyttämät tiedot: hoidon kuvaus ja havainnot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saatu rekisterinpitäjän omasta toiminnasta ja pääsääntöisesti rekisteröitävältä itseltään.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta rekisterinpitäjän toiminnan ulkopuolelle.

Poikkeuksia tästä ovat seuraavat tilanteet:

 

Henkilötietoja luovutetaan Kalevalaisen jäsenkorjauksen koulutuksen kouluttajille todisteeksi opintojen suorittamisesta.

Tietojen luovutuksen perusteena on rekisteröidyn suostumus.

Luovutettavat tiedot ovat kirjattu henkilötietolomakkeeseen.

(asiakkaan antamat ja rekisterin ylläpitäjän kirjaamat)

Asiakas ottaa hoidon omalla vastuullaan.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A: manuaalinen aineisto:

Rekisteriin liittyvään manuaalisen aineiston suojaukseen sovelletaan seuraavia

periaatteita:

aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa Tarrintie 50 39130 SASI, Omakotitalo ja siellä työhuoneen lukittu kaappi.

Henkilörekisterin sisältämät tiedot ovat määritelty laissa arkaluonteisiksi. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta, taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia.

 

”Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos käsittelylle on olemassa muu 12 §:n 1 kohdassa tarkoitettu peruste, josta ei ole ilmoitusvelvollisuutta (esimerkiksi potilassuhde, asiakassuhde, suostumus).

 

B: ATK:lta käsiteltävät tiedot

 

Tällä hetkellä tietoja ei ole tallennettu sähköiseen muotoon.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty asiakasrekisteriin.

 

11. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.